czarna mała

18 tekstów – auto­rem jest czar­na mała.

Po deszczu zaw­sze jest tęcza..
Ta tęcza nas łączy: u Ciebie się zaczy­na, u mnie kończy.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 października 2010, 23:19

Łzy nie przes­tają płynąć, a żad­na z nich nie um­niej­sza bólu.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 września 2010, 16:20

Kiedyś łzy smut­ku wy­woływały u mnie tzw. dołujące piosenki.
Te­raz naj­większa cisza pot­ra­fi wskrze­sić we mnie łzę, która za­boli niewyobrażalnie.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 września 2010, 21:17

Cza­sami słowa tracą swą moc, a to co chce­my wy­razić jest po­nad trzeźwym pojęciem. Więc otwórz swe ser­ce, a zro­zumiesz coś więcej. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 września 2010, 21:41

Praw­dzi­wa miłość ma duszę, dla­tego jest nieśmiertelna. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 12 września 2010, 17:24

Je­dyne co nie poz­wa­la mi um­rzeć to tros­ka o je­go życie . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 września 2010, 22:26

Dążymy do ory­ginal­ności, a prze­cież nie ma na świecie dwóch iden­tycznych osób.
Każdy z nas jest wyjątko­wy, jed­nak nie każdy to w so­bie dostrzega.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 sierpnia 2010, 22:51

Dlacze­go Bóg da­je i odbiera?
Cze­mu ko­lej­na pos­tać z tab­li­cy życia się ściera?
Wys­tar­czy chwi­la by zniknąć z te­go świata..
Nim zdążysz po­wie­dzieć: ma­ma lub tata.
Więc korzys­taj póki czas masz!
Ot­rzy­masz dużo jeśli od siebie coś dasz.
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 sierpnia 2010, 12:57

Dążenie pa­ry do tak zwa­nego sek­su przed­małżeńskiego, można porównać do dzieci szu­kających pre­zentów gwiaz­dko­wych przed świętami.
Łączy ich cieka­wość i chęć pożądania. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 sierpnia 2010, 13:58

Muszę się sta­rać, bo jeśli tra­fię do piekła to całą wie­czność spędzę bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 sierpnia 2010, 18:52
czarna mała

Ulubione

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna mała

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność